podpis
 
PODPIS ELEKTRONICZNY CERTUM
 

Pytania i odpowiedzi

Co to jest certyfikat kwalifikowany?
Jest to
certyfikat spełniający wymagania Ustawy o podpisie elektronicznym, wydany przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne. Podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą certyfikatu kwalifikowanego oraz złożony za pomocą bezpiecznego urządzenia do składania podpisu elektronicznego, jest równoważny podpisowi własnoręcznemu. Certyfikat kwalifikowany nie jest wydawany dla firmy - jest wydawany jedynie osobie fizycznej! Natomiast finansowanie zakupu może spoczywać na firmie - i w związku z tym  mogą Państwo otrzymać Fakturę VAT wystawioną dla firmy.

Jakie jest zastosowanie i zalety certyfikatu kwalifikowanego?
Certyfikat kwalifikowany można wykorzystywać między innymi do:

 • składania formularzy do KIO (Krajowej Izby odwoławczej) (esp.uzp.gov.pl),
 • składania pism procesowych w sądowym postępowaniu upominawczym,
 • kontaktów drogą elektroniczną z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), np.:podpisania wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne, podpisania deklaracji,
 • nadawania mocy prawnej dokumentom w kontaktach prawnych przez Internet (np. upoważnienia elektroniczne w ZUS),
 • pozyskiwania wypisów elektronicznych dotyczących wszystkich podmiotów gospodarczych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (pdi.cors.gov.pl),
 • podpisywania urzędowej korespondencji z podmiotami administracji publicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej,
 • składania e-deklaracji podatkowych (www.e-deklaracje.gov.pl),
 • zawierania umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej,
 • wystawiania faktur w formie elektronicznej,
 • uczestniczenia w aukcjach i przetargach elektronicznych (np. www.e-przetarg.pl),
 • podpisywania raportów do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF),
 • zgłaszania drogą elektroniczną zbiorów danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO),
 • składania e-deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).
 • nadawania elektronicznym odpisom i zaświadczeniom wydawanym przez Centralną Informację o Zastawach Rejestrowych, mocy prawnej dokumentów urzędowych
 • składania drogą elektroniczną do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wniosków o dotacje unijne (www.parp.gov.pl)

Zalety wykorzystywania certyfikatów kwalifikowanych:

 • certyfikaty kwalifikowane CERTUM posiadają status zaufanych w skali globalnej
 • jeden certyfikat kwalifikowany służy do kontaktów z wieloma instytucjami/urzędami drogą elektroniczną,
 • możliwość załatwiania spraw urzędowych, biznesowych, cywilno-prawnych za pośrednictwem internetu oraz skrócenie czasu ich realizacji,
 • zastąpienie dotychczasowej „dyskietki” w kontaktach z ZUS przez urządzenia, które można podłączyć do standardowych portów dostępnych w każdym komputerze klasy PC (np. USB),
 • zabezpieczenie podpisanych dokumentów elektronicznych przed zmianami przez osoby nieupoważnione,
 • znacznie prostsze, szybsze i tańsze przeszukiwanie elektronicznych archiwów
Jakie są rodzaje certyfikatów kwalifikowanych?
Certyfikat kwalifikowany zawsze wydawany jest na osobę fizyczną, a podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą tego certyfikatu jest zawsze traktowany jak podpis własnoręczny tej osoby.
 
Certyfikat UNIWERSALNY
Certyfikat kwalifikowany zawierający jedynie dane osobowe.Zalecany dla wszystkich osób podpisujących dokumenty (w tym deklaracje do ZUS) w imieniu własnym lub w imieniu innych podmiotów (przedsiębiorstw, instytucji, administracji samorządowej, administracji rządowej). Może być stosowany we wszystkich kontaktach z administracją publiczną, wszelkimi instytucjami (w tym z ZUS) oraz w relacjach biznesowych. Osoba posiadająca taki certyfikat i składająca podpis elektroniczny może działać zarówno we własnym imieniu, jak i w imieniu reprezentowanego podmiotu bez konieczności wpisania informacji o tym podmiocie do certyfikatu.
Gdzie stosować? Podpisywanie deklaracji ZUS, deklaracji finansowych, umów, wniosków i podań oraz innych dokumentów
Jakie dane w certyfikacie? Dane osobowe identyfikujące użytkownika certyfikatu (imię nazwisko PESEL lub NIP)
Jakie dokumenty? Dowód osobisty lub paszport użytkownika certyfikatu
 
Certyfikat ROZSZERZONY
Wystąpienie o taki certyfikat jest uzasadnione (ale nie konieczne) szczególnie w przypadku osób pełniących funkcje publiczne lub zawodowe, a zakres uprawnień wynikający z pełnionej funkcji jest jednoznacznie określony prawem, np. prezydent miasta, burmistrz, wójt, notariusz, radca prawny. W certyfikacie kwalifikowanym rozszerzonym umieszczone są dodatkowe informacje dot. reprezentowanego podmiotu.
Gdzie stosować? Podpisywanie deklaracji ZUS, deklaracji finansowych, umów, wniosków i podań oraz innych dokumentów
Jakie dane w certyfikacie? Dane osobowe użytkownika certyfikatu oraz dane reprezentowanego podmiotu
Jakie dokumenty? Potwierdzenie nadania numeru NIP, Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, Odpis z KRS* nie starszy niż 6 miesięcy od daty jego wydania lub w przypadku osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą odpis z EDG**, Dokument potwierdzający pełnienie funkcji upoważnionej do reprezentowania danego podmiotu (akt powołania / mianowania / wyboru), dokument musi dotyczyć osoby która podpisuje w imieniu danej instytucji pełnomocnictwo dla danego Subskrybenta, Pełnomocnictwo (jeżeli osoba występująca o certyfikat nie jest organem danego podmiotu – tzn. nie jest osobą upoważnioną do samodzielnego reprezentowania danej instytucji).

Jak długo trwa uzyskanie certyfikatu kwalifikowanego?
W przypadku aktywacji przeprowadzanej przez naszego Operatora czas oczekiwana na wydanie Certyfikatu wynosi od 30 minut do 1 dnia roboczego.
W trybie standardowym (aktywacja wykonywana przez Klienta samodzielnie) czas oczekiwania wynosi do 7 dni roboczych od daty otrzymania kompletu dokumentów formalnych przez CERTUM PCC.

Jakie kroki muszę wykonać aby móc używać podpisu elektronicznego?
Krok 1. Zakup zestawu CERTUM (z czytnikiem, lub bez czytnika - jeśli już go posiadasz...)
Krok 2. Aktywacja karty kryptograficznej
Każdą zakupioną Kartę kryptograficzną CERTUM lub nowy Certyfikat należy aktywować.
Aktywację można przeprowadzić samodzielnie
bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów lub zlecić jej wykonanie naszemu Operatorowi. Aktywacja polega na skompletowaniu zestawu dokumentów, wypełnieniu stosownego formularza na stronie www.certum.pl oraz wydrukowaniu kompletu dokumentów otrzymanych elektronicznie od Centrum Certyfikacji.
Aktywację karty można też zlecić naszemu Operatorowi Punktu Potwierdzania Tożsamości. Do wykonania takiej operacji przez Operatora wymagane jest posiadanie przez Klienta wyłącznie Dowodu Osobistego oraz podanie adresu email i nr tel. (w przypadku Certyfikatu Uniwersalnego) lub   potwierdzonych za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów których dane mają znaleźć się w generowanym Certyfikacie Rozszerzonym np. Nip, Regon, EDG, KRS, Umowa spółki, akt powołania, pełnomocnictwa, itp.  (w przypadku Certyfikatu Rozszerzonego).
Czas wykonywania Aktywacji przez operatora wynosi od 15 do 60 minut.
 

Krok 3. Weryfikacja tożsamości.
W przypadku każdego nowego (lub kolejnego) Certyfikatu należy przeprowadzić Weryfikację Tożsamości. Weryfikację Tożsamości należy przeprowadzić w Punkcie Potwierdzania Tożsamości w Radomiu, ul. Rwańska 14. Weryfikacja Tożsamości polega na podpisaniu przez Klienta otrzymanego wcześniej elektronicznie (w procesie aktywacji), kompletu dokumentów w obecności osoby potwierdzającej tożsamość (Operatora). Do przeprowadzenia powyższej czynności wymagane jest posiadanie przez Klienta wyłącznie Dowodu Osobistego (w przypadku Certyfikatu Uniwersalnego) lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów których dane podawano w Certyfikacie Rozszerzonym np. Nip, Regon, EDG, KRS, Umowa spółki, akt powołania, pełnomocnictwa, itp. (w przypadku Certyfikatu Rozszerzonego)
Czas wykonywania Weryfikacji Tożsamości przez operatora wynosi od 10 do 30 minut.
 

Krok 4. Przesłanie dokumentów do Centrum Certyfikacji.
Skompletowane i prawidłowo podpisane dokumenty należy przesłać na adres: CERTUM PCC, ul. Bajeczna 13, 71-838 Szczecin.
W przypadku aktywacji przeprowadzanej przez Operatora
wysyłkę dokumentów można wykonuje Operator.

   
 

 
menu

  
PODPIS ELEKTRONICZNY
INFORMACJE
 

   

OFERTA

PYTANIA I ODPOWIEDZI

ODNAWIANIE CERTYFIKATÓW

UNIEWAŻNIANIE CERTYFIKATÓW

OPROGRAMOWANIE

CENNIK DO POBRANIA

 

 

  WSZELKIE ZNAKI TOWAROWE ZOSTAŁY UŻYTE JEDYNIE W CELACH INFORMACYJNYCH I NALEŻĄ DO ICH PRAWOWITYCH WŁAŚCICIELI.
POMIMO DOŁOŻENIA WSZELKICH STARAŃ NIE GWARANTUJEMY ŻE PUBLIKOWANE DANE TECHNICZNE NIE ZAWIERAJĄ BRAKÓW LUB BŁĘDÓW.
PONIEWAŻ EW. BŁĘDNE OPISY NIE MOGĄ JEDNAK BYĆ PODSTAWĄ DO ROSZCZEŃ - W PRZYP. WĄTPLIWOŚCI ZALECAMY KONTAKT Z DZIAŁEM HANDLOWYM PRZED PODJĘCIEM DECYZJI O ZAKUPIE.
PODANE CENY NIE STANOWIĄ OFERTY W ROZUMIENIU KODEKSU HANDLOWEGO. ZASTRZEGAMY SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY CEN BEZ POWIADOMIENIA. ILOŚĆ PRODUKTÓW OGRANICZONA.
(C) HST COMPUTERS 2010